تبلیغات
چهارتا - امیر حسین صادقی مدافغ متعصب استقلال و خسرو حیدری برای دو ساله دیگه هم با استقلال تمدید کردند

designer:Ali Hoseini - www.nesian.blogfa.com

href="http://www.4long.mihanblog.com" >ÍÑÝå Çí ÊÑíä ÞÇáÈ åÇí æÈáǐ